เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
- เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน เข้าใจการบวก และการลบมีวิธีการคิดที่สามารถจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมทั้งมีวิธีการปัญหาและให้เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผล

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main


ผังมโนทัศน์คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปฏิทินการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประจำ Quarter 1 ปีการศึกษา 1/2558
สัปดาห์
สาระ/เนื้อหา
จำนวน
ชั่วโมงเรียน
1
จำนวนและการดำเนินการ
  - ทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาเดิมที่เรียนมา Quarter ที่ผ่านมา
  - การบวก ลบ
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
2
2
จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ
  - การบวก ลบเลขระคน
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
5
3-4
การวัด
 - วัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร, นิ้ว
 - การคาดคะเน
จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  - รู้ค่าของเลขประจำหลัก
  - รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน () 
  - เปรียบเทียบค่าของจำนวน, เรียงลำดับจำนวน
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
5-6
การวัด
 - การชั่งน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม, ขีด
 - คาดคะเน
 - เปรียบเทียบขนาดของวัตถุ
จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  - รู้ค่าของเลขประจำหลัก
  - รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน () 
  - เปรียบเทียบค่าของจำนวน, เรียงลำดับจำนวน
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
7-8
การวัด
 - การตวงปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตร
 - คาดคะเน
 จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  - รู้ค่าของเลขประจำหลัก
  - รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน () 
  - เปรียบเทียบค่าของจำนวน, เรียงลำดับจำนวน
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
9-10
การวัด
   ค่าของเงินทั้งหมดทั้งเหรียญและธนบัตร
 จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
    ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
11 - 12
 -ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาใน Quarter
 - สรุปองค์ความรู้
8
รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด
55ตารางมาตรฐานตัวชี้วัดตลอดทั้งปีการศึกษา

มาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ                                                                                                          
1.1 .2/1
-  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์
1.1 .2/2
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
1.2 .2/1
-  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคน ของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
1.2 .2/2
วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
สาระที่ 2 การวัด
2.1 .2/1
- บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน
2.1 .2/2
- บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน
2.1 .2/3
- บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร
2.1 .2/4
- บอกจำนวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร
2.1 .2/5
- บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที)
2.1 .2/6
- บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน
2.2 .2/1
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน
สาระที่ 3 เรขาคณิต
3.1 .2/1
บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี
3.1 .2/2
บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก
3.1 .2/3
จำแนกระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม
3.2 .2/1
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 .2/1
บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ทีละ 10 ทีละ 100และลดลงทีละ ทีละ 10 ทีละ 100
4.1 .2/2
บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

(ไม่มี)
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
6.1 .2/1
- ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 .2/2
ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
6.1 .2/3
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 .2/4
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
6.1 .2/5
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
6.1 .2/6
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์