เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
- เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน เข้าใจการบวก และการลบมีวิธีการคิดที่สามารถจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมทั้งมีวิธีการปัญหาและให้เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผล

Gallery

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น